1. 首页 > 试题库 > 小学试题 > 小学一年级拼音过关测试题正文

小学一年级拼音过关测试题

一年级拼音过关试卷

拼音第一课过关测试卷
一、准确认读
ā e ǒ à è o á ě ó ǎ ò ē ō ɑ é
二、比一比,读一读
ā—ō  á—ò  é—è  ǎ—ǒ  ā—ě ó—é   e—ɑ  ǎ—é à—ó ɑ—ǒ  ǒ—ě   ō—é   è—à  à—é    ò—é  á—è  ɑ—é
评分标准:每个字母为2分。
拼音第二课过关测试卷
一、准确认读
ī ù yí ǖ í ǚ  yǐ ü i ū wǔ u y yù w yi ǘ ǐ wu yì  yī wū ú wú ì yū yú ǔ yǔ wù ǜ
二、比一比,读一读
ī—yu  ǖ—ū  í—ù  ǚ—ǔ  yú—wù ü—wǔ
yǐ—yǔ ì— wú ù—ǜ  yù—wǔ  ǜ—í ī—ì
wu—yú  yí—yù  i—ü
拼音第三课过关测试卷
一、 拼一拼,读一读
pà  bǎ pú  bō  mū  bà  má  fà  mù  bò  mà  bī  bó  fǎ bí  fá  
bǐ  pó  bì  bú  fó  bǔ  bù  pā  pò  mǎ  pī  bā  pí  pū  mā
pǐ  mō  pì  pǒ  mó  wǒ  mǒ  mò  mī  bá  mí  mǐ  mì pǎ  mú  mǔ
pǔ  fā  pō  fū  pù  bǒ  fú  fǔ   pá   fù
二、读准词语
bà bɑ    mā mɑ    bó bo    bǐ yì bǐ   bǔ yú      
pó po  ā  yí      wū yā    yǔ yī    wá wɑ   yǎ yǔ
三、认读生字
     爸爸    妈妈  
评分标准:每个字母、生字为1分。

拼音第四课过关测试卷
一、拼一拼,读一读
dā  tǎ  lí  tè  tī  né  dǔ  dǎ  tí  tì  lǚ  dà   tú  tǔ  tù  dí  tà  nú  tā
nǔ  dì  nù  tǐ  nǜ  ná  dú  nǎ  lǜ  tū  dù  nà  lǐ  nè  nī  dǐ   nílà
nǐ  nì  nā  lū  dé  lú  dē  lǔ  dá  lù    lǘnǚ  lā  lá  dī  
lǎ  lē  dū  lè  lī  lì
二、读准词语
lǎ bɑ   ní tǔ   lǜ dì  nǎ lǐ   lǚ tú   dà mǐ     tǔ dì   mù  mǎ   
dà dì    tǐ yù    tí mù    fā nù
nà lǐ   mǎ lù     dà fó
三、认读生字
大地      大米  土地   
评分标准:每个字母、生字为1分。

第五课拼音过关测试卷
一、拼一拼,读一读
hé huā   hé ɡé    yí ɡè    hú tu     huǒ ɡuō     ɡuā ɡuǒ      
hǔ pò    huā duǒ   ɡē ɡe   lí huā       huà huà     há mɑ   
huǒ bǎ    kuā dà    luò  tuo     huá huá tī    bō luó     
tuō dì     ɡuō lú     hā mì ɡuā     wǒ ɡuó          huā bù   
kuà bù    luó bo      kě wù          kè huà   kè kǔ        
ɡū ɡu       mó ɡu
二、认字
荷花    哥哥     弟弟     个人      画画
评分标准:每个音节或生字为2分。
第六课拼音过关测试卷
一、拼一拼,读一读
xià  qí     jí ɡé     yì qǐ     xī ɡuā     ɡuó  jiā     xí tí
xǐ yī fu   xì jù     yú  xiā    jī  qì     jú  huā      jì xù  dǎ  qì   
ɡē qǔ     ɡuò  qù    fù  xí     dā jī mù   huò qǔ      xī  qí   
jiā fǎ      jǔ lì       qià qià    huà  jiá     qì tǐ
xǐ yī jī     mǔ jī   bō luó         
二、认一认
上下  洗衣服   小鸡
评分标准:每个音节或生字为2分。
第七课拼音过关测试卷
一、拼一拼,读一读
zǔ mǔ      sī ɡuā    wà zi     cí yǔ      zǐ sè    zá jì   
fǎ zé       luō suo   zī ɡé    zǐ dì    zì mǔ    zuò huà zì
mǔ       jì cè      ɡē cí     jí cù   zì sī   zǔ ɡuó  sī jī      
fù zé      cí qì       fù sū    zǐ xì  yú cì  sù shuō    qǐ sù     
cū xì     tǔ sī    sú  yǔ    yā zi sè sù      dà zì      zuò hèkǎ   
huǒ sù    zì jǐ  sù dù  wū zi     suǒ yǐ      suǒ nà     
duō suo    cā bō li         zuò cuò      
二、认读生字
做贺卡   过不了   快乐
评分标准:每个字母、生字为1分。

第八课拼音过关测试卷
一、 拼一拼,读一读
zhā huā       chē zhá  né zhɑ    zhé mó     dǎ zhé    zhè lǐ  
dú  shé     yì zhī    shù zhī   ɡuǒ zhī   zhī shi   
zhí bǐ  zhú  zi    qí chē    qì chē   shǔ shù   shù zì   rì lì   
rì chū     zhí rì     zhì qì   zhì xù    là zhú    shī zhǔ
zhù yì    zhuā zhù    zhuǎ zi  zhuō zi   zhuó mo   dú shū
rú ɡuǒ  
二、认读生字
日出  读书  骑车  画画   说话
评分标准:每个字母、生字为1分。
拼音第九课过关测试
一、拼一拼,读一读
bái  cài     chuī là zhu      tái  shuǐ    wū  ɡuī    huí jiā        
měi lì       bèi shū        zāi  shù     shuǐ huā    méi huā
lái  huí      mèi  mei        hǎi  shī     cì  wei   hēi  sè
chǐ  zi       kāi qì chē       fēi  jī      ruì lì      bái  tù
pèi  dài        xǐ  ài        zhuī zhú     péi  tǔ    ɡuì huā
fèi  zhǐ       fèi  huà         zuǐ bɑ    bú zài     tǔ  duī
pái  duì        bēi  zi        hái  zi    wěi  dà    kuài  lè
nǎi  nɑi        cāi  mí       kāi  shǐ    mò  wěi    tài  dù
xī  běi        nèi  wài       měi  shù     zì lái  shuǐ
wěi  ba
二、认读生字
你我他   开水   白马  书皮   个子  不在
评分标准:每个字母、生字为1分。
拼音第十课过关测试
一、拼一拼,读一读
xiǎo māo    duō shǎo   lǐ mào     shuǐ niú      dú  bào         
jī huì      xiào huà      pí  ǎo     kě   ài      kǒu  shuǐ
xǐ  zǎo      hǎo  yǒu    chī  cǎo     zhū ròu      diào yú
rè  ài       ní hǎo      mù biāo      xiù  lì     shōu tiáo
yóu xì       hòu  niǎo    xià lóu    hā bā ɡǒu      tǔ dòu
liǎo bù qǐ    yōu xiù     jiào shī    niǎo cháo   liú  shuǐ
cǎo  mào       hǎi ōu     diào qiáo      jiǔ niú yì máo
huǒ  chái      huí bào     xiǎo qiáo    xǐ shǒu    tiáo pí
二、认读生字
小鱼  可爱   吃草  和好  水牛
拼音第十一课过关测试卷
一、拼一拼,读一读
shù yè     quē shǎo     rì  yuè   jué  zé     biè niu        
xué xí       yuè  ér      nüè dài     xuě bái       xǐ què   
tiē huà        nǚ  ér       cè  lüè      xué xiào    cū  lüè
yuè dú       cí  tiě      hēi  yè     xuě  huā     hú  dié   
yuē sù       ér  qiě      quē  fá     qié  zi       kē xué    niè shǒu niè jiǎo      xǐ yuè    xuē zi     ěr  duō            dì èr
ɡè   yuè qǔ       pí xié       jué sè  yuē huì        ěr  jī      
二、 认读生字
大家  飞机  小河  月儿  学校  有趣  入口
评分标准:每个音节、生字为1分。

拼音第十二课过关测试卷
一、 拼一拼,读一读
tiān ān mén   zhěn  tóu   jī dàn   quàn ɡào   
dān xīn     lùn  tàn      jiǔ  tán       hàn  shān    wén jù
  lún  chuán    nán  fēi    dà  yàn     chūn sǔn    shān  pō   
ɡuǒ yuán   dào  tián    bái  yún     zuǒ  yòu   chē  lún   
zhēn  jiǎ  zhǐ nán zhēn    huī chén     jiě fànɡ jūn   
chèn  zhí    huān kuài      chèn rè dǎ tiě     shēn  tǐ     
yuán quān   zhēn  zhū     rén  shēn      qiān bǐ     
shēn  q iǎn    shén  huà  wài  bīn     bīn bīn yǒu lǐ   
xuān chuán      shēn  shǒu       pīn  yīn   pǐn  zhì      
rén  mín    jīn jīn yǒu wèi       shǐ jìn       qīn  rè   zǎo  chén  
fān  ɡǔn      yí cùn        xì jūn     chūn  tiān     qún  zi      
shén  mì      xún zhǎo      shī  rùn    tūn tūn tǔ tǔ  
rén  qún    ɡuānɡ kuò      zūn shǒu     pín  fán     zhuàn bǐ dāo  
zì  diǎn    yuán zhū bǐ     mǐn ɡǎn    xiě zì běn   
ɡuān kàn       pín  kùn       cè shì juàn
二、 认读生字
大山  田地  左右  一片  一半  白云   她们
拼音第十三课过关测试卷
一、拼一拼,读一读
shuǐ  ɡānɡ    tái  dēnɡ      xiónɡ  yīnɡ     ɡāng qiánɡ   hónɡ xīnɡ
ɡōnɡ rén    ɡān  jìnɡ    shēnɡ huó    chí  tánɡ      xīn  qínɡ      
tài yánɡ    yǎn  jīnɡ   yōnɡ bào       děnɡ  dài         cǎi hónɡ
tái  fēnɡ    cōnɡ  minɡ      xiōnɡ  měnɡ    qián tánɡ jiānɡ   
pín qiónɡ   nào zhōnɡ      zhuānɡ  jiɑ    zhuànɡ jī    shānɡ xīn  
shànɡ shēnɡ     ān jìnɡ    xiànɡ cè     ɡuǎnɡ dà  chénɡ mén  
běi  jīnɡ    nénɡ  ɡàn     yánɡ ɡuānɡ  mì fēng     tīnɡ  jiǎnɡ      
fēnɡ shōu    liànɡ jīnɡ jīnɡ   zhènɡ què    zhěnɡ qí   
chōnɡ  fēnɡ     qiū ɡāo qì shuǎnɡ
二、读句子
1 wǒ de bà bɑ shì yōu xiù fēi xínɡ yuán
2 wánɡ hónɡ hé xiǎo mínɡ shì duì hǎo pénɡ you
3 zì xuǎn shānɡ chǎnɡ lǐ de dōnɡ xi zhēn duō ɑ!
4
Xià tiān dào le,  xiǎo shù ɡěi wǒ men chēnɡ kāi lǜ sè  de  xiǎo sǎn.
5
yè kōnɡ zhōnɡ yuán yuán de yuè liànɡ xiànɡ yù pán.
二、认读生字

老师   文学   花朵    白鹅   一条  雨天   小桥
评分标准:每个音节、生字为1分。
拼音综合测试卷(一)
一、正确认读下列声母、韵母和整体认读音节。(20分)
p — q    ié—ěi    uì—iù    ái—ǎo    jiē—jiān    yùn—ūn        
yuán—yǐn    chǐ—cī     jūn—yuè    quān—qiú
二、正确认读下列音节。(56)
hǎi ōu    diàn dēng    méi huā    yǎn jing    shuǐ píng   
yáng guāng   zhú sǔn    dà  xiàng    hēi xióng    kuài lè   
hěn duō    kǒng què    gōng yuán    liè gǒu    xiǎo niǎo   
guà zhōng   rè nào       zhūo mí cáng    néng shǒu    wén xué   
zhè xiē    piāo liú        tiān kōng    jūn duì    xuān chuán   
huǒ hóng de fēng yè      
三、读儿歌。(14
)
bā  ge  tóu  shàng  yí  cù  yīng,
xǐ  què  shēn  chuān  hēi  bèi  xīn,
wū  yā  chuān  zhe  wū  shā  tào,
shān  jī  wěi  bɑ  dài  huā  líng

四、读词语(10分)
骑车    飞机    老师    白云    下雨    天桥    读书
   
洗衣服    画河马

 

【小学一年级拼音过关测试题】相关的文章

网站使用说明